Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy

JanuszBa

New Users
 • Content Count

  9
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About JanuszBa

 • Rank
  Fuks

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. "z lewokardią, czyli sercem zlokalizowanym w lewej połowie klatki piersiowej." Ja też mam w lewej połowie klatki piersiowej,
 2. Czy można skutecznie diagnozować i leczyć guzy mózgu? Jan Barciszewski at TEDxPoznań https://www.youtube.com/watch?v=QLLUqQ3KIWM
 3. na cytat Jajcenty napisałem: napewno pierwszą czynnością jest organizacja spotkania dla odpowiedzi na twoje słuszne pytania JAK? dokonać zmian
 4. piszę i w sprawie z pogranicza biochemii i farmacji i medycyny, jednocześnie zaniepokojony rozwojem problemu rozwijającego się i obserwowanego wśród naszych znajomych i postronnych osób. Pragnę także przestrzec przed bezkrytycznym stosowaniem tzw leków. Około 3 lata temu moja żona Henia trafiła do szpitala w związku z bólami dróg moczowych. Ostatecznie zapisano jej antybiotyk „Cipronex” (fluorochinolony). Po pewnym czasie (około ½ roku) zaczęła tracić na wadze, pojawiły się bóle mięśni, stawów itp. Ponieważ zbiegło się to z nabyciem ogródka działkowego, więc kojarzyliśmy problemy z zwiększonym wysiłkiem. Henia zdecydowała się (2017/2018) na zabiegi masażu, masażystka zwróciła uwagę na „zlepienie mięśni”. Konsultacje lekarzy nie ustaliły przyczyny dolegliwości. W miarę upływu czasu dolegliwości pogłębiają się, olbrzymie trudności w poruszaniu się, w chodzeniu, wejściu po schodach, …… dramat…. W lutym 2018 roku czytając książkę dr Marka Sircusa „Leczenie magnezem – metoda przezskórna” gdzie na stronie 17 znalazła doniesienie medyka George’a Eby’ego na temat spustoszenia jakie uczyniła u jego córki antybiotykoterapia środkiem specjalnej grupy noszącym nazwę „Cypro”, a należącym do substancji zwanych fluorochinolonami. Okazało się, że w wśród naszych znajomych jest kilka osób z podobnymi problemami (wręcz nie mogących wyjść z mieszkania), które w przeszłości poddane zostały „terapii” ciproneksem. Ponieważ, by wykluczyć przyczynę, Henia poddała się rtg kręgosłupa i miednicy, podczas oczekiwania na rtg, pod gabinetem spotkała człowieka, który okazało się „brał” cipo i rozmowa pozwoliła mu na skojarzenie jego problemów (olbrzymie bóle mięśni, trudności w poruszaniu) z przedmiotowym antybiotykiem. Mąż znajomej fryzjerki (50cio latek) brał cipro i jest kaleką. Jak zagłębić się w internet, okazuje się że „Cipro” jest podmiotem olbrzymiej ilości doniesień, że służby medyczne na tzw zachodzie zgłosiły krytyczne uwagi, zrozumieliśmy że „Cipro” zostało mocno ograniczone czy wycofane, natomiast w Polsce jego stosowanie kwitnie, a wśród naszych znajomych jest osoba, która na działaniach antybakteryjnych (bardzo szerokie spektrum) Cipro habilitowała się !!!!!. Na facebooku jest strona osób poszkodowanych przez cipro(setki osób). https://www.facebook.com/groups/785081024892381/ Podstawowym problemem stosowania cipro są często negatywne objawy pojawiające się bardzo długo po zastosowaniu, stąd nikt ich nie kojarzy z ciproterapią. Piszę , dla ostrzeżenia, zdaję sobie z problemów jakie napotkałby dociekliwy poszukiwacz wyjaśnienia. Z dotychczasowej naszej wiedzy wynika, że brak procedur, metod umożliwiających potwierdzenie uszkodzenia cipro. materiał z informacją : http://mgr.farm/content/fluorochinolony-fda-ostrzega Autor: Redakcja mgr.farm Fluorochinolony – FDA ostrzega Sierpień 05, 2016 - Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaktualizowała dane dotyczące bezpieczeństwa fluorochinolonów (podawanych doustnie lub pozajelitowo). Według FDA, leki z tej grupy związane są z potencjalnie trwałymi działaniami niepożądanymi uszkadzającymi układ mięśniowo-szkieletowy (ścięgna, mięśnie, stawy) i zaburzającymi funkcjonowanie OUN. Według FDA działania te są na tyle poważne, że zostały one umieszczone w tzw. Black Box Warnining – ostrzeżeniu wyróżnionym czarną ramką na ulotce pacjenta. Nowe zalecenia są efektem przeglądu bezpieczeństwa rozpoczętego w 2013 r. Na podstawie raportów post-marketingowych odnotowano przypadki trwałych uszkodzeń obejmujących dwa lub więcej układów u zdrowych wcześniej osób przyjmujących fluorochinolony. Działania te wystąpiły w ciągu kilku godzin do kilku tygodni po rozpoczęciu leczenia. Skutki uboczne utrzymywały się średnio 14 miesięcy, a w rekordowym przypadku nawet do 9 lat po odstawieniu leku. FDA zaleca, aby fluorochinolony były zarezerwowane do użycia w przypadku, kiedy nie istnieją inne opcje terapeutyczne. W popularnym u nas wskazaniu – niepowikłanym zakażeniu układu moczowego, a także ostrym bakteryjnym zapaleniu zatok i zaostrzeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli, ryzyko ciężkich działań niepożądanych przewyższa korzyści ze stosowania. Amerykańscy specjaliści uważają, że fluorochinolony powinny być dostępne tylko na wypadek ciężkich bakteryjnych infekcji. Pacjenci powinni zostać poinstruowani przez lekarzy i farmaceutów o działaniach niepożądanych i zgłaszaniu o zaobserwowaniu podejrzanych objawów. Należą do nich: nietypowy ból ścięgien lub stawów, osłabienie mięśni, mrowienie, uczucie kłucia, drętwienie, halucynacje, lęki czy splątanie. W Polsce wśród fluorochinolonów stosowanych systemowo dostępne są: ciprofloksacyna, lewofloksacyna, moksyfloksacyna i ofloksacyna. źródło: www.fda.gov tekst wypowiedzi osoby poszkodowanej, naukowiec 32 latek, obecnie kaleka: Jaroslaw L 1) What is your view on the role of quinolones and fluoroquinolones in the treatment of infections? Fluoroquinolone (FQs) antibiotics are currently one of the most frequently prescribed drugs in Europe and play a very important role in treatment for bacterial infections, such as pneumonia, sinusitis, bronchitis, urinary tract infections, as well as for prostatitis. However, FQs are extremely toxic, have high potentials for adverse effects (AE) and associated with potentially long-lasting, frequently permanent, serious sides effects. Adverse reactions (ADRs) are often delayed for some weeks or months after cessation of FQs drug therapy, which makes it extremely difficult to make a correct medical diagnosis and apply symptomatic treatment. They belong to the group of broad-spectrum antibiotics, effective for both gram-positive and gram-negative bacteria. FQs employ their antibacterial effect by preventing bacterial DNA from unwinding and duplicating through inhibition of their topoisomerase and gyrase, which differentiate them from other common antibacterial agents. This mechanism places them closer to chemotherapy drugs then other antibiotics, which mostly interfere with specific steps in homeostatic cell wall biosynthesis. As a result of this broad-spectrum and misunderstanding of their safety profile, doctors in Europe consider them as a safe treatment option and prescribe them even as an empirical first line antibiotics therapy. This is leading to an overuse of FQs, and in consequence tens of thousands of people suffer by them each year, yet nearly all those damages remain misdiagnose or undiagnosed. Patients after FQs ADRs frequently are diagnosed as having Lyme disease, multiple sclerosis, neuropathies of every kind, lupus, rheumatoid diseases and most often fibromyalgia. Only a handful of doctors are aware of a devastating effects of FQs. The rest are uninformed and often deny the existence of fluoroquinolone associated disability (FQAD). == 1) Jakie jest Pana zdanie na temat roli chinolonów i fluorochinolonów w leczeniu zakażeń? Antybiotyki fluorochinolowe (FQ) są obecnie jednym z najczęściej przepisywanych leków w Europie i odgrywają bardzo ważną rolę w leczeniu zakażeń bakteryjnych, takich jak zapalenie płuc, zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli, infekcje dróg moczowych, a także zapalenie gruczołu krokowego. Jednak FQ są niezwykle toksyczne, mają wysoki potencjał niepożądanych efektów (AE) i wiążą się z potencjalnie długotrwałymi, często stałymi, poważnymi efektami ubocznymi. Działania niepożądane (ADR) są często opóźnione przez kilka tygodni lub miesięcy po zaprzestaniu terapii lekami FQ, co bardzo utrudnia dokonanie prawidłowej diagnozy medycznej i zastosowanie leczenia objawowego. Należą one do grupy antybiotyków o szerokim spektrum działania, skutecznych zarówno dla bakterii Gram-dodatnich, jak i Gram-ujemnych. FQ stosują swoje działanie antybakteryjne, zapobiegając odwijaniu się bakteryjnego DNA i duplikacji poprzez hamowanie ich topoizomerazy i gyrazy, co odróżnia je od innych powszechnych środków przeciwbakteryjnych. Mechanizm ten przybliża je do leków stosowanych w chemioterapii, a następnie innych antybiotyków, które w większości przeszkadzają w specyficznych etapach biosyntezy homeostatycznej ściany komórkowej. W wyniku tego szerokiego spektrum i niezrozumienia ich profilu bezpieczeństwa, lekarze w Europie uważają je za bezpieczną opcję leczenia i przepisują je nawet jako empiryczną terapię antybiotykową pierwszego rzutu. Prowadzi to do nadużywania FQ, aw konsekwencji dziesiątki tysięcy ludzi cierpią z tego powodu każdego roku, ale prawie wszystkie te uszkodzenia pozostają błędne lub nierozpoznane. Pacjenci po FQs ADR często zdiagnozowano jako cierpiących na chorobę z Lyme, stwardnienie rozsiane, neuropatie wszelkiego rodzaju, toczeń, choroby reumatoidalne i najczęściej fibromialgię. Tylko garstka lekarzy zdaje sobie sprawę z niszczących skutków FQ. Reszta jest niedoinformowana i często zaprzecza istnieniu niepełnosprawności związanej z fluorochinolonem (FQAD) 2) What is your view of the risks associated with quinolone and fluoroquinolone use? According to the latest research and available literature, FQs toxicity results from many causes, including the formation of reactive oxygen species, and generation of oxidative stress damage of the mitochondrial DNA, as well as from the chelation of metals and a change in gene expression. These mechanisms explain the reason why FQs are often reported, to cause permanent and serious sides effects to: tendon, muscles, joints, nerves and other organs. Other long-lasting problems involve the cardiovascular system (QT interval prolongation), musculoskeletal system disorders (arthropathy, muscle weakness, joint pain and swelling), chronic fatigue and diabetes mellitus. Moreover, FQs have recently been discovered to induce delayed adverse neuropsychiatric effects including dizziness, sleep disturbance, anxiety, suicidal thoughts, hallucinations, psychosis, depression and recurrent mania. All the side effects should be mentioned on the patient info label, especially including psychiatric and potential delayed mitochondrial toxicity (like mitochondrial DNA depletion and mutations.) === 2) Jaki jest twój pogląd na ryzyko związane z używaniem chinolonu i fluorochinolonu? Zgodnie z najnowszymi badaniami i dostępną literaturą, toksyczność FQ wynika z wielu przyczyn, w tym z tworzenia reaktywnych form tlenu i generowania stresu oksydacyjnego, uszkodzenia mitochondrialnego DNA, a także z chelatowania metali i zmiany w ekspresji genów. Mechanizmy te wyjaśniają przyczynę częstego zgłaszania częstości występowania FQ, powodując trwałe i poważne skutki uboczne: ścięgna, mięśnie, stawy, nerwy i inne narządy. Inne długotrwałe problemy dotyczą układu sercowo-naczyniowego (wydłużenie odstępu QT), zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego (artropatia, osłabienie mięśni, ból stawów i obrzęk), przewlekłego zmęczenia i cukrzycy. Co więcej, niedawno odkryto, że FQ wywołują opóźnione niekorzystne efekty neuropsychiatryczne, w tym zawroty głowy, zaburzenia snu, lęki, myśli samobójcze, halucynacje, psychozy, depresję i nawracającą manię. Wszystkie skutki uboczne powinny być wymienione na etykiecie informacyjnej pacjenta, w tym zwłaszcza psychiatrycznej i potencjalnie opóźnionej toksyczności mitochondrialnej (np. Mitochondrialnego zubożenia DNA i mutacji). 3) In your opinion, what further measures could be taken to optimise the safe use of quinolones and fluoroquinolones? The overuse of FQs and the growing number of reports on ADRs often leading to the fluoroquinolone associated disability (FQAD) is the main reason to avoid FQs when other safer alternatives are available. FQs should only be used as the last resort, exclusively in a hospital, by a well trained specialist. Unfortunately routine blood and urine tests are generally non-contributory to diagnoses of FQ's ADR or FQAD, so specific molecular and genetic tests should be provided as quickly as possible. Special studies are necessary to find genetic factors underling susceptibility and the genotypes predisposing to ADRs. Multicenter clinical trials on long-lasting FQAD in large groups of patients are also required. Immediately, the basic guidelines and standard treatment methods for ADR and FQAD should be developed. This can't be left to desperate patients and only several aware doctors who try to help them, like it was in my case. After one year of visiting numerous clinics in Poland, Germany, China, and USA I have finally found doctors, who were willing to help me and are aware of the FQ toxicity syndrome. Based on published data analysis and subsequent empirical searching, an individualised treatment plan was developed, which significantly reduced or even reversed some of my damage caused by Levofloxacine. Although, after three years my quality of life is better, a lot of environmental factors can induce intermittent episodes of symptoms. I am still suffering from chronic fatigue, Achilles and other tendons tendinopathy, multilevel degenerative disc disease, peripheral and small fibre neuropathy, uncommon food sensitivities, muscle weakness and headaches. A Review of currently available knowledge of possible ways to treat of FQAD, inspired by my case, was published last year in the Oxidative Medicine and Cellular Longevity under the title: "Treatment of the Fluoroquinolone-Associated Disability: The Pathobiochehemical Implications" I hope that a PRAC meeting will set new restrictions for FQs and new procedures of their use only in hospitals, under long-term supervision and as a last resort treatment. Limited action from EMA such as just copying FDA's warning from June 26, 2016 will probably keep the current status quo for their use and spreading of their devastating delayed side effects, what we can still observe with the growing number of cases of FQAD from the United States. === 3) Jakie Państwa zdaniem dalsze środki można by podjąć, aby zoptymalizować bezpieczne stosowanie chinolonów i fluorochinolonów? Nadużywanie FQ i rosnąca liczba zgłoszeń dotyczących działań niepożądanych często prowadzących do niepełnosprawności związanej z fluorochinolonem (FQAD) jest głównym powodem uniknięcia FQs, gdy dostępne są inne bezpieczniejsze alternatywy. FQ powinny być stosowane tylko w ostateczności, wyłącznie w szpitalu, przez dobrze wyszkolonego specjalistę. Niestety, rutynowe badania krwi i moczu nie są zwykle związane z diagnozami ADR FQAD lub FQAD FQAD, więc specyficzne testy molekularne i genetyczne powinny być dostarczone tak szybko, jak to możliwe. Potrzebne są specjalne badania, aby znaleźć podatność na czynniki genetyczne i genotypy predysponujące do ADR. Wymagane są również wieloośrodkowe badania kliniczne dotyczące długotrwałej FQAD w dużych grupach pacjentów. Natychmiast należy opracować podstawowe wytyczne i standardowe metody leczenia ADR i FQAD. Nie można tego pozostawić zdesperowanym pacjentom i tylko kilku świadomym lekarzom, którzy próbują im pomóc, tak jak to było w moim przypadku. Po roku odwiedzania licznych klinik w Polsce, Niemczech, Chinach i USA, w końcu znalazłem lekarzy, którzy byli gotowi pomóc mi i są świadomi zespołu toksyczności FQ. Na podstawie opublikowanej analizy danych i późniejszych poszukiwań empirycznych opracowano zindywidualizowany plan leczenia, który znacznie zmniejszył lub nawet odwrócił część moich uszkodzeń spowodowanych lewofloksacyną. Chociaż po trzech latach jakość mojego życia jest lepsza, wiele czynników środowiskowych może wywoływać sporadyczne epizody objawów. Nadal cierpię na przewlekłe zmęczenie, ścięgna Achillesa i innych ścięgien, wielopoziomową chorobę zwyrodnieniową dysku, neuropatię obwodową i małą włóknistość, niezbyt częste wrażliwości pokarmowe, osłabienie mięśni i bóle głowy. Przegląd aktualnie dostępnej wiedzy na temat możliwych sposobów leczenia FQAD, zainspirowany moim przypadkiem, został opublikowany w ubiegłym roku w Oxidative Medicine and Cellular Longevity pod tytułem: "Leczenie związanej z fluorochinolonem niepełnosprawności: implikacje związane z patobiochemią" Mam nadzieję, że spotkanie PRAC ustanowi nowe ograniczenia dla FQ i nowych procedur ich stosowania tylko w szpitalach, pod nadzorem długoterminowym i jako leczenie w ostateczności. Ograniczone działania ze strony EMA, takie jak kopiowanie ostrzeżeń FDA z 26 czerwca 2016 r. Prawdopodobnie utrzymają obecny status quo w zakresie ich wykorzystania i rozprzestrzeniania się ich niszczących opóźnionych skutków ubocznych, co nadal możemy zaobserwować wraz z rosnącą liczbą przypadków FQAD ze Stanów Zjednoczonych Stany Zjednoczone.
 5. W Polsce organy władzy i administracja przejmują, może z wyjątkiem kampanii wyborczych, wszelkie funkcje władcze. Obywatelom pozostaje rola obserwatora i przestrzeganie porządku prawnego. Społeczeństwo powinno zacząć przejmować główną rolę w procesie podejmowania decyzji i wyzwalać się spod dyktatu administracji rządowej i wszechmocnego biznesu. Do tego potrzebne są konkretne i efektywne instrumenty: referendum, inicjatywa obywatelska i weto obywatelskie. Nie chodzi tu bynajmniej o to, aby każdą ważną decyzja w państwie podejmować w ramach referendum. Jednak wspomniane instrumenty umożliwiłyby kontrole organów państwowych przez społeczeństwo, a więc rzeczywistego suwerena. Jakie ewentualne przeszkody w procesie wprowadzenia rozwiązań demokracji bezpośredniej w Polsce? – Przeszkód jest niestety sporo, chociażby funkcjonowanie czynnego prawa wyborczego, które w obecnej formie jest fikcją demokracji. Innym przykładem są namiastki demokracji oddolnej (referendum i inicjatywa obywatelska), zapisane w Konstytucji, które de facto sterowane są odgórnie. Dochodzi do tego rosnąca niezdolność państwa do rządzenia, która jest skutkiem pogłębiającej się nieefektywności modelu biurokracji jako podstawy jego funkcjonowania. Instytucje państwowe przestają być wiarygodne, a tym samym osłabia się fundament obywatelskości. Partie polityczne nie prowadzą walki ideologicznej, lecz walkę o władzę. Zmiany są konieczne, ale warunkiem niezbędnym i koniecznym jest zmiana aktualnej, przestarzałej i niedostosowanej do dzisiejszych potrzeb Konstytucji.
 6. czy można dyskutować o Polskiej demokracji?
 7. znalazłem kopię artykułu pod linkiem, myślę trafna ocena:http://www.nakazdytemat.pl/uklad-sercowo-naczyniowytopics214/najwiekszym-przekretem-w-historii-medycyny-vt15972.htm?hilit=cholesterol
 8. Od pewnego czasu w Polsce nabrzmiewa zagadnienie potrzeby wzmocnienia roli wyborców. Sądzę, że podstawą do ewentualnej nowelizacji prawa są tezy wyartykułowane przez prof. Matyję w jego książce - „Szwajcarska demokracja szansą dla Polski? (link do książki: https://static1.squarespace.com/static/57698667d2b8574e2db7710a/t/5c1f198b562fa7219b025b80/1545542030303/SzwajcarskaDemokracja-20180405-%5BE-Book%5D.pdf). Pragnąłbym uzyskać Waszą opinię a także byłbym usatysfakcjonowany Ich wsparciem dla rozpoczęcia dyskusji nad tezami prof. Matyi, pozdrawiam Janusz Ba Profesor Mirosław Matyja - pierwszy w Polsce wywiad - temat - Demokracja Bezpośrednia https://www.youtube.com/watch?v=jwaZXgyWj_k Poniższa treść traktuje o całej "klasie politycznej" bez wyjątku: Artykuł 4 obecnie obowiązującej Konstytucji RP mówi, że „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli oraz bezpośrednio”. Niestety, posłowie do Sejmu wybierani są w sposób wadliwy, dyskryminujący kandydatów indywidualnych i czyniący z partii politycznych wąskie grupy interesu, a nie wolne stowarzyszenia wyborców. Na tę wadę zwraca m.in. uwagę Raport OBWE o ocenie polskich wyborów parlamentarnych w 2015 r. Natomiast instytucja referendum, główny instrument bezpośredniego sprawowania władzy przez obywateli, została w Polsce zredukowana do narzędzia sondowania opinii publicznej. Sugerowane uzupełnienia prawa to szansa dla obywateli, degradacja dla zawodowych polityków. W tym największy kłopot, bo szwajcarski model funkcjonowania państwa mogą w Polsce obecnie wprowadzić tylko politycy, a oni przecież nie chcą być zdegradowani do roli wykonawców woli obywateli. Dziś panują nad obywatelami i dobrze się czują w tej roli. Dobrze się czują jako opozycja i jeszcze lepiej jako większościowa koalicja, a najlepiej wówczas, kiedy większość sejmową stanowi jedno ugrupowanie, kiedy nie muszą dzielić się zyskami wynikającymi z wyborczego zwycięstwa i kiedy wszystkie funkcje polityczne, administracyjne i gospodarcze mogą obsadzić swoimi ludźmi. Polityka staje się doskonałym biznesem. Odpowiedzialność tak naprawdę tylko przed Bogiem i historią, a władza i apanaże olbrzymie. Wprowadzenie rozwiązań dających takie prawo obywatelom by politycy liczyli się z wyborcami spowoduje, że Polska stanie się NASZYM państwem obywatelskim, a nie ICH, rządzących, bo my uzyskamy realny wpływ na obowiązujące prawo. Dzięki temu staniemy się społeczeństwem obywatelskim, gotowym do poświęcenia własnych korzyści dla dobra wspólnego. tu wystąpienie prof Matyi objaśniająca problemy legislacyjne naszej Konstytucji: Demokracja bezpośrednia - w Konstytucji Polskiej - wykład prof. Mirosława Matyji (Cykl w NTV) https://www.youtube.com/watch?v=9c1BGaGM34E
×
×
 • Create New...