Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/05/18 in all areas

  1. 1 point
    No jak to kto? Przecież o proste, wymyśli się jakieś urządzenie do czyszczenia urządzeń czyszczących;)
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
×